Privacyverklaring

Bijgewerkt: september 2023

In deze Privacyverklaring beschrijven we de wijze waarop het Landelijke Netwerk Acute Zorg (hierna LNAZ) als verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en hoe we waarborgen dat uw gegevens op een rechtmatige en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

Het LNAZ verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers voor de volgende doelen:

  • Om u diensten en informatie te kunnen bieden over opleiden, trainen en oefenen in de zorgsector;
  • Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • U op veilige wijze toegang te kunnen geven tot het OTO-Kennisportaal met uw toestemming.

Hiervoor verzamelen en verwerken we onder meer:

  • Contactgegevens;
  • Accountgegevens om u toegang te geven tot de Zelfevaluatie en de resultaten hiervan met u te delen;
  • Informatie over uw functie en organisatie;
  • Gegevens over uw gebruik van het portaal en eventuele informatie die u met ons bij het invullen van een Zelfevaluatie.

Daarnaast verzamelen wij gepseudonimiseerde webstatistieken op geaggregeerd niveau voor functionele doeleinden ter verbetering van het OTO-Kennisportaal. Hierbij wordt géén gebruik gemaakt van cookies en vindt geen tracking plaats over verschillende dagen en/of websites heen.

Bewaartermijn

Het LNAZ zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Het LNAZ verstrekt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Verder deelt LNAZ gegevens enkel met leveranciers indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst, indien het hier wettelijk toe verplicht is of indien er zwaarwegende belangen zijn. Bijvoorbeeld door het ontstaan van een juridisch geschil of een beveiligingsincident.

Beveiliging

Het LNAZ neemt passende technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van uw gegevens in elektronische vorm. Overige rechten die u hebt zijn het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, ofwel dataportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Contactgegevens

Als u vragen, suggesties of klachten heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@otoportaal.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij in strijd met de AVG handelen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.