U bent hier

Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Auteur: 

Het in 2012 ontwikkelde landelijk Beleidskader OTO vormt samen met het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO een heldere basis voor zorginstellingen en het ROAZ om de voorbereiding op rampen en crisis en de OTO-activiteiten systematisch op te pakken. In 2015 liep de vierjarige projectperiode af. Reden om het landelijk Beleidskader OTO te herzien en ambities opnieuw te definiëren voor de komende vier jaar en vast te leggen in het landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0.

 

Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0

Het beleidskader beschrijft de verantwoordelijkheden van de verschillende gremia op landelijk en regionaal niveau om optimaal inhoud te kunnen geven aan het Programma Crisisbeheersing en OTO. De aanpassingen in het beleidskader zijn op hoofdlijnen:

  • Transformatie van project naar programma.
  • Programma richt zich op crisisbeheersing (planvorming) en OTO.
  • Focus op externe rampen én interne crises, behalve reguliere zorg, reguliere bedrijfsvoering en reguliere BHV.
  • Actualiseren organisatiestructuur.
  • Benoemen van beleidsuitgangspunten voor de komende beleidsperiode van vier jaar.

 

De drie beleidsuitgangspunten zijn:

  • Het Programma Crisisbeheersing en OTO zoekt nadrukkelijk een verdere verbreding van de focus van de klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing.
  • Binnen het Programma Crisisbeheersing en OTO streven de regio’s en partijen naar meer uniformiteit in de uitvoering door opvolging van het kwaliteitskader.
  • Binnen het Programma Crisisbeheersing en OTO staan wij open om van elkaar te leren om kwaliteitsverbeteringen te borgen en bewustwording te stimuleren. De nadruk ligt dan ook op samenwerking binnen de keten.