U bent hier

Pilottraining Informatie Coördinator en operationele test Netcentrisch werken

Auteur: 

Project Netcentrisch werken Zwolle en Euregio

Op woensdag 30 mei vond een pilottraining Informatie Coördinator plaats voor de Netwerken Acute Zorg Zwolle en Euregio. In de afgelopen maanden is in overleg met een groot aantal betrokken zorginstellingen een concept functie- en competentieprofiel voor de rol van Informatie Coördinator Zorginstelling (ICo) opgesteld. Deze ICo speelt binnen het Netcentrische Concept een cruciale rol, vandaar dat het ook van groot belang was om vast te stellen of de bedachte invulling van deze rol/functie ook werkbaar is. Naast training was de 30e mei ook een eerste operationele test om te bezien in hoeverre de aannames in de eerder opgestelde blauwdruk ook in de 'praktijk' gaan werken.

Deelnemers waren GHOR IJsselland, GHOR Twente, Veiligheidsregio VNOG, GGD IJsselland, GGD Twente, Medisch Spectrum Twente, Isala klinieken, Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, St. Jansdal Ziekenhuis en het Deventer Ziekenhuis. Ook waren aanwezig de projectmanagers Wim Heupers (Netwerk Acute Zorg Zwolle) en Joost Hofhuis (Acute Zorg Euregio). De dag werd geleid door Eric-Jan Broeken en Lex Bubbers van HBB-advies.
  
Eerst is er vanuit de theorie gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van de ICo. Deze speelt een cruciale rol bij het bijhouden van het Gemeenschappelijke Geneeskundige Beeld (GGB). De ICo presenteert ook het GGB voor de deelnemers aan het crisisberaad bij een opgeschaalde situatie.

Vervolgens kregen de deelnemers een korte inleiding in het GGB (gebaseerd op LCMS technologie dat door vrijwel alle veiligheidsregio’s intensief wordt gebruikt bij opgeschaalde situaties). Bij het gebruik is het van cruciaal belang dat er volgens simpele regels wordt gewerkt die iedereen respecteert:

  • korte statements die de actuele situatie beschrijven;
  • verouderde informatie verwijderen;
  • beantwoorden aan de informatiebehoefte van anderen;
  • snel publiceren.

Deze korte inleiding sloeg goed aan. Daarna is een  scenario gespeeld rond een treinbotsing bij Deventer. Meerdere GHOR regio’s en ziekenhuizen waren hierbij betrokken hetgeen de noodzaak van heldere afspraken over verantwoordelijkheden onderstreepte: wie heeft de regie over het Gemeenschappelijke Geneeskundig Beeld, hoe stellen we zeker dat er één gemeenschappelijk beeld is?

Na het werken met het GGB is gesproken over de invloed van dit GGB op de besluitvormingsprocessen; hoe de GHOR de relevante informatie vanuit het GGB inbrengt in de diverse Regionale Operationele Teams? Met name bij het laatste punt van discussie werd eens te meer duidelijk hoezeer netcentrisch werken staat en valt met het vertrouwen dat de partijen moeten hebben in de afspraken die zijn gemaakt over het informatiemanagement. Zo worden bijvoorbeeld nooit patiëntgegevens buiten het GGB met anderen gedeeld!


De bijeenkomst van 30 mei was voor de invoering van Netcentrisch Werken in beide netwerken acute zorg van groot belang en er kan, gelet op de enthousiaste reacties, van een succes worden gesproken. De verdere verfijning van de werkwijze en de invulling van de functie van ICo kunnen nu ter hand worden genomen.

"Deze workshop heeft me voldoende aanknopingspunten gegeven om mijn managementteam te kunnen adviseren. We moeten hier mee verder, de knelpunten die er zijn zoals de invulling van de ICo rol moeten snel en pragmatisch worden opgelost."  Arjan van der Wateren, Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

"Mijn advies: Rol dit traject verder uit. Ik heb er een prima beeld van. Ga aan het werk met de uitdagingen en niet met de 'beren op de weg'." Ben Benes, Isala Klinieken

De resultaten van de invoering van netcentrisch werken binnen de acute zorgnetwerken van Zwolle en Enschede worden landelijk gedeeld, onder meer via het OTO-kennisportaal.